Põhikiri

EESTI AUTOSPORDI LIIT (EAL)

ESTONIAN AUTOSPORT UNION (EASU)

LA FEDERATION ESTONIENNE DU SPORT AUTOMOBILE (FESA)

 

P Õ H I K I R I

 

Artikkel 1 – Üldsätted

1. Eesti Autospordi Liit (lühinimetus EAL) on oma liikmete huvides vaba algatuse alusel asutatud mittetulundusühing, mis ühendab Eestis autospordiga ja autondusega tegelevaid juriidilisi ja füüsilisi isikuid nende töö edendamiseks ning koordineerimiseks.

2. EAL on põhikirjalise tegevusega kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik, mille põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. EAL tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata. EAL rajaneb demokraatia põhimõtteil, liikmete omaalgatusel, juhtorganite valitavusel alt ülesse ja valitud juhtorganite aruandlusel EAL liikmete ees. EAL juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, käesolevast põhikirjast, Rahvusvahelise Autoliidu FIA põhikirjast ja otsustest ning Eesti Spordi Hartast.

3. EAL on Eesti Autoklubi (tegutses ajavahemikul 13.10.1924 - 16.06.1940) ja Eesti Autospordi Föderatsiooni (tegutses ajavahemikul 1947 - 1988) õigusjärglane ning nende tegevuse jätkaja.

4. EAL on Rahvusvahelise Autoliidu FIA liige alates 11. oktoobrist 1991. a., omades FIA põhikirja artikkel 3.1 kohaselt Rahvusliku Autoklubi staatust. EAL on Rahvusvahelise Autoliidu FIA poolt volitatud ainupädev autospordi ja autonduse edendaja Eesti Vabariigi territooriumil.

5. EAL on Eesti Olümpiakomitee liige alates 21.11.2001 a. ning omab alates 05.04.1991. a. Eesti Valitsuse sertifikaati ainupädevusest autospordi valdkonnas.

6. EAL on asutatud 13.10.1924. a. Tallinnas, tema tegevus on taastatud 11.02.1989. a. ning registreeritud 10. 04.1989. a. Tallinnas.

7. EAL asukoht on Tallinn, tegevuspiirkond on Eesti Vabariik.

8. EAL-l on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ning käsutamise ainuõigus.

 

Artikkel 2 - Põhieesmärgid, ülesanded ja nende täitmise kindlustamine 

1. EAL tegevuse eesmärk on tema liikmete ühistegevus, õiguste ja huvide kaitse, rahvusvaheline koostöö, autondusalase teeninduse klubiline koordineerimine, autospordi ja liiklusega seotud keskkonnakaitse, autospordi juhtimine ja kontrollimine ning heategevus avalike huvide toetamiseks eelkõige tehnikateaduste ja -hariduse, loodushoiu ja kultuuri valdkondades. EAL tegevus peab tõstma liikluskultuuri ja -ohutust Eesti Vabariigis ning võimaldama oma liikmetele FIA eesmärkidega sätestatud autondusalased tegutsemisvõimalused.

2. EAL ülesanded on:

2.1. Liikmete ühishuvide ja õiguste kaitsmine, vastavate sidemete loomine ja koostöö arendamine nii Eestis kui välismaal;

2.2. Liikmetele autondus- ja autospordialase abi ning teenuste osutamine;

2.3. Eesti autospordi ja autonduse esindamine keskorganina nii kodu- kui välismaal;

2.4. FIA põhikirja ja spordikoodeksi täitmine;

2.5. Eesti rahvuslike võistlusmäärustike ning kalenderplaanide kehtestamine ja rakendamine;

2.6. Sportlaste, kohtunike, võistluste korraldajate, võistlusradade haldajate, instruktorite, treenerite jt ametnike koolitamine ja litsentseerimine;

2.7. Autospordi- ja autondusalase informatsiooni hankimine, säilitamine ja levitamine;

2.8. Teiste FIA liikmesorganisatsioonide liikmete õiguste ja huvide kaitsmine Eestis ning nende teenindamine vastavalt FIA põhikirjale;

2.9. Vahendite hankimine EAL põhikirjalise tegevuse tagamiseks ning rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks.

3. Põhieesmärgi saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks EAL:

3.1. Arendab koostööd lepingulisel alusel teiste organisatsioonidega, omavalitsusorganitega, juriidiliste ja füüsiliste isikutega nii kodu- kui välismaal;

3.2. Omab ainuõigust Eesti meistrivõistlustele kõikidel autospordialadel ning nendega seotud äri- ja reklaamlepingute sõlmimiseks;

3.3. Omab ainupädevust Eesti autospordi võistlusmäärustike ja rahvusliku kalenderplaani kehtestamiseks;

3.4. Omab ainupädevust Eestis korraldatavate autospordivõistluste lülitamisel FIA rahvusvahelisse kalendrisse;

3.5. Omab ainuõigust delegeerida Eestis korraldatavate rahvusvaheliste autospordivõistlustega seotud äri- ja kommertslepingute sõlmimist;

3.6. Omab ainuõigust oma sümboolika ja FIA sümboolika kasutamisel ja käsutamisel Eesti Vabariigis;

3.7. Korraldab tasulisi autospordi- ja autondusalaseid üritusi oma tegevusele vahendite hankimise eesmärgil;

3.8. Koordineerib ja juhib FIA rahvusliku autoklubi staatuses autoturismiga, tollisoodustusega, tehnilise teenindamisega, liiklusohutusega, autoajalooga, liiklusteabega, keskkonnakaitsega jmt seonduvat;

3.9. Moodustab ja koordineerib Eesti territooriumil tegutsevaid struktuure, teenindusvõrke, piirkondlikke autoklubisid jmt kõigi teeliiklejate ohutuse, abistamise, teavitamise jne eesmärgil;

3.10. Esindab Eesti autosporti ja autondusalast tegevust FIA-s;

3.11. Omab õigust muuks tegevuseks, ka äritegevuseks oma põhikirjaliste eesmärkide ja ülesannete täitmisele vajaminevate vahendite hankimisel, need ei saa olla EAL liikmete, juhatuse, alakomiteede ega sekretariaadi aineliseks tuluks ega jaotamise objektiks.

 

Artikkel 3 - Liikmeskond 

1. EAL liikmeteks võivad olla juriidilised isikud, kelle tegevuse üks eesmärk on autospordi või autonduse edendamine.

2. EAL liikmeks astuda soovijail tuleb esitada kirjalik avaldus, koopia ühingu põhikirjast ning maksekorralduse koopia liikmemaksu tasumise kohta. Avalduse kohta teeb juhatus otsuse 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumisest EAL sekretariaati. Juhul, kui juhatus avaldust ei rahulda, tagastatakse liikmemaks liikmeks astuda soovijale hiljemalt 10 päeva jooksul alates avalduse rahuldamata jätmisest.

3. Liikmemaksude suuruse kehtestab iga-aastane EAL üldkoosolek kalendriaasta kaupa.

4. Liikmemaksu tasumise tähtaeg on iga kalendriaasta 31. jaanuar. Juhul, kui liige ei tasu liikmemaksu tähtaegselt, siis on juhatusel õigus liikme liikmestaatus peatada, liige EAL liikmeskonnast välja arvata või piirata liikme hääleõigust üheks aastaks.

5. EAL liikmetel on õigus:

5.1. Osaleda EAL tegevuses liidu eesmärkide ja ülesannete täitmisel;

5.2. Oma esindajate kaudu osaleda hääleõiguslikena EAL üldkoosolekutel ja olla valitud liidu juht-, kontroll- ja teistesse valitavatesse organitesse;

5.3. Omada EAL registreerijalitsentsi;

5.4. Esindada liitu juhatuse volitusel teistes organisatsioonides, üritustel jmt nii Eestis kui välisriikides;

5.5. Esitada arupärimisi ja ettepanekuid EAL valitavate organite tegevuse kohta;

5.6. Saada EAL tegevusest teda huvitavat informatsiooni;

5.7. Kasutada juhatuse poolt kehtestatud tingimustel EAL vara, vahendeid, teenuseid jmt.;

5.8. Lahkuda EAL liikmeskonnast oma juhtorgani otsusel vastava kirjaliku avalduse alusel peale vastastikuste võlgnevuste likvideerimist.

6. EAL liikme õigus osaleda hääleõiguslikuna EAL üldkoosolekutel tekib liikmeks astumise aastale järgnevast aastast alates.

7. EAL liikmed on kohustatud:

7.1. Tunnistama ja täitma EAL põhikirja, juhatuse ning ametiisikute poolt kehtestatud akte, määrustikke, ettekirjutisi jt normdokumente;

7.2. Osalema oma esindajate kaudu EAL üldkoosolekutel ja juhtorganitesse kuulumisel nende töös;

7.3. Tasuma õigeaegselt liikmemaksud;

7.4. Kasutama heaperemehelikult ning säästlikult EAL vara ja vahendeid.

8. Kui EAL liige rikub EAL põhikirja või juhatuse ja ametiisikute poolt kehtestatud akte, võidakse juhatuse otsusega tema liikmeksolek tähtajaliselt peatada koos õiguste peatamisega või juhatuse otsusel ta EAL liikmeskonnast välja arvata. Väljaarvamisel liikmemaksu ei tagastata.

9. EAL toetajaliikmeteks võivad olla liidu tegevusele materiaalselt kaasaaidata soovivad juriidilised ja füüsilised isikud. Toetajaliikmetele ei laiene EAL põhikirja artikli 3 punktides 3 ja 4 kehtestatud õigused ja kohustused. Toetajaliikmete täpsemad õigused ja kohustused määrab EAL juhatus.

 

Artikkel 4 - EAL struktuur, juhtimine ja järelvalve

EAL ülesehitus on järgmine:

A. üldkoosolek

B. juhatus

C. president

D. spordidivisjon

E. autodivisjon

F. sekretariaat

 

A. Üldkoosolek

1. EAL üldkoosolek on EAL kõrgeim organ, kes peab oma korralise istungi iga aasta kevadel.

2. EAL üldkoosolek kutsutakse kokku EAL juhatuse otsusega või vähemalt 1/10 EAL liikmete põhjendatud ühisnõudmisel hiljemalt 45 päeva pärast sellekohase kirjaliku ettepaneku laekumist sekretariaati.

3. EAL üldkoosoleku kokkukutsumise ja läbiviimise korraldab EAL juhatus, kes saadab EAL liikmetele hiljemalt 21 päeva enne üldkoosolekut kirjalikult kutsed, milles tuleb märkida üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning üldkoosoleku päevakord.

4. Üldkoosolekut juhatab EAL juhatuse esimees.

5. Igal EAL liikmel on üldkoosolekul 1 hääl. Hääletusõiguse tõestamiseks tuleb esitada kirjalik volikiri liikme esindaja määramise kohta. Üks esindaja ei või esindada rohkem kui kahte liiget. Kui EAL liige ei saa saata oma esindajat üldkoosolekule, võib ta oma volitused ja hääle kirjalikult edasi anda mõnele teisele EAL liikmele. Iga EAL liige võib vastu võtta ainult ühe edasivolitatud hääle.

6. EAL üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmete esindajaid või edasivolitatuid. Kvoorumi mittekogunemisel määrab juhatus uue toimumisaja 21 - 30 päeva hiljemaks. Teist korda kokkukutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohaletulnud liikmete esindajate arvust.

7. Otsustamine EAL üldkoosolekul:

7.1. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud liikmete esindajatest.

7.2. Põhikirja artikli 4 A 8.7 sätestatud küsimusi saab üldkoosolekul arutada ja otsustada vaid siis, kui need olid juhatuse poolt päevakorda lülitatud iseseisva päevakorrapunktina ning liikmetele vähemalt 21 päeva enne üldkoosoleku teatavaks tehtud. Sellesisuliste otsuste vastuvõtmisel peab poolt hääletama vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete esindajatest, kusjuures üldkoosolekul peab osalema üle 2/3 EAL liikmetest.

7.3. Hääletamine toimub kas avaliku või salajase hääletamise teel.

7.4. EAL liige ei või hääletada, kui üldkoosolek otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isiku tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

8. Üldkoosolekul võib otsustada kõikide EAL tegevusse puutuvate küsimuste üle. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

8.1. Põhikirja vastuvõtmine, muutmine ning täiendamine;

8.2. Juhatuse liikmete ja presidendi määramine ja tagasikutsumine;

8.3. Juhatuse liikmete volituste aja määramine;

8.4. Majandusaasta tegevusaruande ning raamatupidamisliku aastaaruande kinnitamine;

8.5. Audiitori ning audiitorkontrolli tulemuste kinnitamine;

8.6. Eelarve kinnitamine;

8.7. EAL lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine.

9. Üldkoosolek protokollitakse, protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokolli koopiad saadetakse EAL liikmetele 3 tööpäeva jooksul pärast üldkoosoleku toimumist.

 

B. Juhatus

1. Juhatus juhib EAL tegevust üldkoosolekute vahelisel ajal.

2. EAL juhatusse kuulub 6 kuni 12 teovõimelist füüsilist isikut. Vähemalt pooled juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle asukoht on Eestis. Juhatus valitakse üldkoosolekul 4 aastaks.

3. Juhatuse liikmete kandidaadid seatakse EAL üldkoosolekul üles EAL liikmete poolt. Valituks osutuvad enam hääli kogunud kandidaadid.

4. Juhatuse liikmed valivad endi seast juhatuse esimehe. Juhatuse esimeheks osutub enam hääli kogunud kandidaat.

5. Juhatuse esimehe peamised ülesanded on:

5.1. juhatuse töö korraldamine;

5.2. juhatuse koosolekute päevakorra ettevalmistamine;

5.3. juhatuse koosolekute kokkukutsumise korraldamine;

5.4. juhatuse koosoleku läbiviimine;

5.5. juhatuse koosoleku protokolli koostamise ja laialisaatmise korraldamine;

5.6. EAL-i ja juhatuse esindamine suhtluses meediaga.

6. EAL juhatus võib täpsustada juhatuse esimehe tööülesandeid.

7. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel.

8. Liitu võivad kõigis õigustoimingutes esindada vähemalt kaks (2) juhatuse liiget ühiselt. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmiseks volitada kolmandat isikut.

9. Juhatus otsustab kõik EAL juhtimisse puutuvad küsimused. Juhatuse ainupädevusse kuulub:

9.1. EAL liikmete vastuvõtmise ja EAL-ist lahkumise otsustamine;

9.2. EAL tegevuskavade kinnitamine;

9.3. EAL liikmetevaheliste koostöö koordineerimine, üldkoosolekute ettevalmistamine;

9.4. EAL vara ja vahendite käsutamine;

9.5. Loa andmine laenude võtmiseks ja laenude suuruste määramine, arvete avamine;

9.6. EAL alakomiteede, kolleegiumite, promootorite jt institutsioonide juhtide ning koosseisu nimeline kinnitamine;

9.7. EAL sekretariaadi struktuuri, arvulise kooseisu ja palgafondi kinnitamine;

9.8. Peasekretäriga töölepingu sõlmimine ja lõpetamine ning peasekretäri volituste määramine;

9.9. Välissuhete koordineerimine;

9.10. EAL sümboolika kavandite, statuutide kinnitamine ja käsutamine;

9.11. EAL spordi- ja tegevuskalendri, tiitlivõistluste, üldjuhendite, võistlusmäärustike ja selle lisade kinnitamine, kogu autospordi ja autondust puudutavate juhtimisküsimuste lahendamine;

9.12. EAL maksu- ja tasumäärade kinnitamine;

9.13. EAL alakomiteede põhikirjade kinnitamine ja tegevuse üle kontrolli teostamine.

10. Juhatusel on õigus määrata karistusi.

11. Juhatuse koosolekud kutsub kokku EAL juhatuse esimees vastavalt vajadusele, ent üldreeglina 1 kord kuus. Ettepaneku juhatuse koosoleku kokkukutsumiseks võib teha iga juhatuse liige või peasekretär.

12. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poolte juhatuse liikmetest.

Otsused loetakse vastuvõetuks lihthäälteenamusega kohalolnud hääleõiguslikest liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab presidendi hääl. Juhatuse liige ei või osaleda hääletuses, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist EAL-i poolt.

13. Juhatuse koosolekuid juhatab juhatuse esimees. Koosolekud protokollitakse ning allkirjastatakse koosoleku juhataja ning protokollija poolt. Protokollide koopiad saadetakse juhatuse liikmetele 3 tööpäeva jooksul.

14. EAL auliikme valib üldkoosolek. Auliikmed valitakse üldkoosoleku poolt. Auliikmeks võib saada Eesti autospordi ees olulisi teeneid omav isik.

15. Juhatuse liikmed võivad juhatuse koosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne koosolekut või koosoleku kestel, kui see on tehniliselt turvalisel viisil võimalik.

Elektrooniliselt hääletanud juhatuse liige loetakse koosolekul osalevaks ja tema hääled arvestatakse koosoleku kvoorumi hulka.

 

C. President

1. President valitakse EAL üldkoosoleku poolt 4 aastaks. Presidendi kandidaadid seatakse üles EAL liikmete poolt. Presidendiks osutub enam hääli kogunud kandidaat.

2. President on EAL juhatuse liige ning talle laienevad kõik EAL juhatuse liikme õigused ja kohustused käesolevas põhikirjas toodud erisustega.

3. Presidendil on esindusfunktsioon. EAL juhatus võib otsusega presidendi tööülesandeid täpsustada.

4. President kinnitab juhatuse esimehe ettepanekul juhatuse liikmete tegevusvaldkonnad EAL-is.

 

D. Spordidivisjon

1. Spordidivisjon on EAL struktuuriüksus, mille ülesanne on autospordi arendamine ning koordineerimine. Spordidivisjoni moodustavad alakomiteed, kolleegiumid ja promootorid, kelle omavahelist koostööd korraldab peasekretär.

2. EAL alakomiteed tegutsevad autospordi eri alade ja liikide vahetuks arendamiseks ja koordineerimiseks. EAL juhatus kehtestab alakomiteedele nende tegevusjuhised, õigused, ülesanded jmt.

3. Kolleegiumid koondavad erinevate valdkondade asjatundjaid (nt. tehnikakolleegium, kohtunike kolleegium, noortekolleegium). Kolleegiumi ülesandeks on alakomiteede igakülgne informeerimine ning abistamine erialastes küsimustes, sh erialateadmistele tuginevate seisukohtade kujundamine.

4. Promootorid on füüsised või juriidilised isikud, kelle ülesandeks on vastava spordiala edendamine, võistluste ja võistlussarjade koordineerimine ning rahaliste vahendite hankimine eelnimetatud tegevusteks.

 

E. Autodivisjon

1. Autodivisjon on EAL struktuuriüksus, mille ülesandeks on autonduse, liikluskultuuri ja ohutu liiklemise arendamine Eesti Vabariigis.

2. Autodivisjoni tööd korraldab peasekretär.

 

F. Sekretariaat

1. EAL sekretariaat on liidu palgaline tööorgan, kes viib igapäevaliselt ellu üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

2. Sekretariaadi tegevust juhib peasekretär, kes võtab tööle ja vabastab töölt sekretariaadi töötajaid.

3. Peasekretär tegutseb EAL põhikirja ja EAL juhatuse otsuste alusel, tagamaks liidu igapäevase tegevuse.

4. Peasekretäri ülesanneteks on muu hulgas:

4.1. EAL’i esindamine suhtluses meediaga;

4.2. Spordidivisjoni töö korraldamine;

4.3. Autodivisjoni töö korraldamine;

4.4. EAL liikmete arvestuse korraldamine;

4.5. EAL struktuuriüksuste omavahelise koostöö koordineerimine;

4.6. Muud juhatuse poolt peasekretärile antud ülesanded.

 

Artikkel 5 - EAL vahendid ja varad

1. EAL vahendid ja vara moodustuvad:

1.1. EAL maksudest ja tasudest;

1.2. kodu- ja välismaa juriidiliste ja üksikisikute annetustest ja toetustest;

1.3. tehingutest EAL varadega, intressidest ning muudest laekumistest.

2. EAL vahendid ja vara kuuluvad liidule, neid kasutatakse ja käsutatakse EAL eesmärkide saavutamiseks kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale vastavalt.

3. EAL võib oma vara ja vahendeid anda kasutamiseks oma liikmetele. EAL ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma liikmetele, juht- või kontrollorganite liikmetele.

4. EAL ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust EAL-i kohustuste eest.

5. EAL-i majandusaasta algab 1. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule.

 

Artikkel 6 - EAL reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine

1. EAL reorganiseeritakse või tema tegevus lõpetatakse Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras EAL üldkoosolekul vastuvõetud otsuse alusel, kui selle poolt hääletab 2/3 kõigist EAL liikmetest.

2. EAL reorganiseerimise või tegevuse lõpetamise kohta tehtud otsusele järgnevalt valib üldkoosolek vastava komisjoni, kes lahendab kõik EAL juhtimise, vara ja asjaajamisega seonduvad küsimused kooskõlas Eesti seadusandlusega.

3. EAL lõpetamisel antakse pärast võimalike võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusele.

 

Põhikiri on vastu võetud EAL üldkoosolekul 19.06.1997. a. Tallinnas. Põhikirja on täiendatud, parandatud ja muudetud järgmistel EAL üldkoosolekutel: 06.04.2000. a., 20.04.2000. a., 17.06.2002. a. ja 25.04.2003. a., 21.04.2006 a, 27.04.2007 a., 3.02.2012. a., 7.03.2013. a. ja 24.04.2014. a.

EST RUS ENG

Autosport 2019

Meie autospordi kuldne aasta kogu oma kirevuses on nüüd kaante vahel ja saadaval raamatukauplustes üle Eesti ja veebipoest aadressil http://makse.autosport.ee/shop

Saa teada meie aegade kirkaima spordisaavutuse telgitagustest asjaomaste suu läbi, loe sisutihedaid ja värvikaid kokkuvõtteid erinevate autospordialade aasta olulisematest sündmustest-sarjadest ja naudi efektseid ülesvõtteid, mis nähtut-kogetut parimal moel edasi annavad.

Üldinfo

Eesti Autospordi Liit on Eesti Autoklubi (13.10.1924-16.06.1940) ja Eesti Autoliidu (1947-1988) õigusjärglane ning nende tegevuse jätkaja. EAL on Rahvusvahelise Autoliidu FIA liige alates 11.oktoobrist 1991.a., omades FIA põhikirja art. 3.1 kohaselt Rahvusliku Autoklubi staatust. EAL on Rahvusvahelise Autoliidu FIA poolt volitatud ainupädev autospordi ja autonduse edustaja Eesti Vabariigi territooriumil.

Ralli EMV sari

veebitehas